Taerosol PRF-TCC Kuiva Erikoispuhdistus Spray 520ml

15,00 €
Määrä
Heti hyllystä (4 kpl)

Nopeasti haihtuva kuiva erikoispuhdistus-aine tarkkuuselektroniikan komponentteja, kontakteja ja laitteita varten. Br. 520ml / Net 400ml.

Ainesosat

Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
Turvalausekkeet
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

Ingredienser

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02
Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

PRF TCC